We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

Industria e mikpritjes

Sipërmarrës, Operator & Pronarë, Investitorë & banka, Zhvillues Projektesh, Autoritete Publike
 
 

Studime Fizibiliteti

Mbështetje e sipëmarrësve, investitorëve, blerësve dhe shitësve për vlerësimin e investimit në hotel ose transaksionit
 

Përzgjedhja e Operatorit

Në rast se projekti kërkon një operator me përvojë, firma Kohl & Partner do të mbështesë procesin e përzgjedhjes
 

Vlerësimet e Hoteleve

Vleresime profesionale të hoteleve, p.sh. duke përdorur metoden e Fluksit të Rrjedhjes së Parave (Discount Cash-Flow)-(DCF)
 

Menaxhimi i Asseteve

Nga vlerësimi i kontratave të operatorit deri tek përgatitja e buxhetit, kontrolli i jashtëm dhe trajnimi (coaching) operativ
 

Optimizimi i Marketingut

Objektivi është një marketing profesional me burime të siguruara financiare për të mbështetur një pozicionim më të mire në treg
 

Stërvitje (trajnim) Individuale

Mbështetje individuale nga një ekspert për të optimizuar rezultatet operative
 

Strategji / Koncept / Pozicionim

Përcaktimi i orientimit të ardhshëm strategjik të kompanisë