We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 

Vlerësimet e Projektit

Në rast se detajet e projektit tashmë janë zhvilluar, atëherë firma Kohl & Partner ofron një vlerësim neutral të Projektit për të optimizuar projektin
 

Master-Plani i Hotelit

Përcaktimi i kapacitetit maksimal të hotelit për një destinacion, duke përfshirë këtu një vlerësim mbi vendndodhjet e mundshme të hotelit dhe konceptet hoteliere të kopsitura
 

Menaxhimi i Asseteve

Nga vlerësimi i kontratave të operatorit deri tek përgatitja e buxhetit, kontrolli i jashtëm dhe trajnimi (coaching) operativ
 

Koncepti Strategjik

Zhvillimi i konceptit strategjik për zhvillimin e turizmit në një destinacion
 

Mbështetja e Zbatimit

Pasi është bërë koncepti ose Studimi i Fizibilitetit, firma Kohl & Partner do të mbështesë zbatimin profesional të projektit
 

Optimizimi Ekonomik dhe ristrukturimi

Zhvillimi i veprimeve konkrete bazuar në vlera dhe piketa (drejtime) të krahasueshme
 

Optimizimi i Marketingut

Objektivi është një marketing profesional me burime të siguruara financiare për të mbështetur një pozicionim më të mire në treg
 

Programet Rajonale të Përmirësimit të Cilësisë

Programe individuale për destinacionet e turizmit, bazuar në përvojën tonë përsa i përket menaxhimit cilësor
 

Sistemet e kartave të turizmit

Mbështetje për zhvillimin dhe zbatimin e sistemeve të kartave individuale të turizmit
 

Stërvitje (trajnim) Individuale

Mbështetje individuale nga një ekspert për të optimizuar rezultatet operative