We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

Туристическа Инфраструктура

Аква паркове / Термални аква паркове, Лифтове & Спортна инфраструктура, Здравни & СПА обекти и съоръжения, Музеи & Тематични паркове, Конгресни центрове, Туристически атракции
 
 

Избор на оператор

В случай, че проектът изисква опитен оператор, Kohl & Partner оказва подкрепа в процеса на подбор
 

Икономическа оптимизация и реструктуриране

Разработване на конкретни действия на базата на съпоставими стойности и сравнителни анализи
 

Маркетинг & Продажби

Професионален маркетинг за едно успешно пазарно позициониране
 

Модели на публично-частни партньорства

Развитие на модели на публично-частни партньорства с цел конструиране и опериране на проекти за туристическа инфраструктура по един по-успешен и ползотворен начин
 

Оценки на проекти

В случай, че детайлите на проекта вече са разработени, Kohl & Partner предлага неутрална проектна оценка с цел неговото оптимизиране
 

Подкрепа при осъществяването

След като концепцията или предпроектното проучване са осъществени, Kohl & Partner оказва подкрепа за професионалното осъществяване на проекта
 

Предпроектни проучвания

С цел да се определи бъдещият икономически потенциал и да се дефинират бъдещите очаквания по възможно най-добрия начин
 

Стратегическо развитие на концепция

Индивидуални концепции за проекти за туристическа инфраструктура